Publications

(* represents equal contribution)

Preprints

Context-Aware Interaction Network for Question Matching
Zhe Hu, Zuohui Fu, Yu Yin, Gerard de Melo and Cheng Peng
paper

Causal Collaborative Filtering
Shuyuan Xu, Yingqiang Ge, Yunqi Li, Zuohui Fu, Xu Chen and Yongfeng Zhang
paper

RomeBERT: Robust Training of Multi-Exit BERT
Shijie Geng, Peng Gao, Zuohui Fu and Yongfeng Zhang
paper |

E-BERT: A Phrase and Product Knowledge Enhanced Language Model for E-commerce
Denghui Zhang, Zixuan Yuan, Yanchi Liu, Zuohui Fu, Fuzhen Zhuang, Pengyang Wang, Haifeng Chen and Hui Xiong
paper |

Contrastive Visual-Linguistic Pretraining
Lei Shi, Kai Shuang, Shijie Geng, Peng Su, Zhengkai Jiang, Peng Gao, Zuohui Fu, Gerard de Melo and Sen Su
paper | code

Learning Post-Hoc Causal Explanations for Recommendation
Shuyuan Xu, Yunqi Li, Shuchang Liu, Zuohui Fu and Yongfeng Zhang
paper |

Character Matters: Video Story Understanding with Character-Aware Relations
Shijie Geng, Ji Zhang, Zuohui Fu, Peng Gao, Hang Zhang and Gerard de Melo
paper |

Tutorials

[RecSys’20, WSDM’21, IUI’21] Tutorial on Conversational Recommender Systems
Zuohui Fu, Yikun Xian, Yongfeng Zhang and Yi Zhang
website | slides | video | PDF

2021

[SIGIR’21] HOOPS: Human-in-the-Loop Graph Reasoning for Conversational Recommendation
Zuohui Fu, Yikun Xian*, Yaxin Zhu, Shuyuan Xu, Zelong Li, Gerard de Melo and Yongfeng Zhang
paper | code

[SIGIR’21] Federated Collaborative Transfer for Cross-Domain Recommendation
Shuchang Liu, Shuyuan Xu, Wenhui Yu, Zuohui Fu, Yongfeng Zhang and Amelie Marian
paper |

[NAACL-HLT’21] Faithfully Explainable Recommendation via Neural Logic Reasoning
Yaxin Zhu*, Yikun Xian*, Zuohui Fu*, Gerard de Melo and Yongfeng Zhang
paper | code

[TheWebConf’21] User-oriented Fairness in Recommendation
Yunqi Li, Hanxiong Chen, Zuohui Fu, Yingqiang Ge and Yongfeng Zhang
paper

[TheWebConf’21] Efficient Knowledge Graph Embedding without Negative Sampling
Zelong Li, Jianchao Ji, Zuohui Fu, Yingqiang Ge, Shuyuan Xu, Chong Chen and Yongfeng Zhang
paper

2020

[EMNLP’20 W-NUT] Enhanced Sentence Alignment Network for Efficient Short Text Matching
Zhe Hu, Zuohui Fu, Cheng Peng, Weiwei Wang
paper

[CIKM’20] CAFE: Coarse-to-Fine Knowledge Graph Reasoning for E-Commerce Recommendation
Yikun Xian, Zuohui Fu, Handong Zhao, Yingqiang Ge, Xu Chen, Qiaoying Huang, Shijie Geng, Zhou Qin, Gerard de Melo, S. Muthukrishnan and Yongfeng Zhang
paper | code

[SIGIR’20] Fairness-Aware Explainable Recommendation over Knowledge Graphs
Zuohui Fu*, Yikun Xian*, Ruoyuan Gao, Jieyu Zhao, Qiaoying Huang, Yingqiang Ge, Shuyuan Xu, Shijie Geng, Chirag Shah, Yongfeng Zhang and Gerard de Melo
paper | code

[SIGIR’20] Learning Personalized Risk Preferences for Recommendation
Yingqiang Ge, Shuyuan Xu, Shuchang Liu, Zuohui Fu, Fei Sun and Yongfeng Zhang
paper | code

[SIGIR’20] Leveraging Adversarial Training in Self-Learning for Cross-Lingual Text Classification
Xin Dong, Yaxin Zhu, Yupeng Zhang, Zuohui Fu, Dongkuan Xu, Sen Yang and Gerard de Melo
paper | code

[IJCAI’20] HID: Hierarchical Multiscale Representation Learning for Information Diffusion
Honglu Zhou, Shuyuan Xu, Zuohui Fu, Gerard de Melo, Yongfeng Zhang and Mubbasir Kapadia
paper | code

[AAAI’20] ABSent: Cross-Lingual Sentence Representation Mapping with Bidirectional GANs
Zuohui Fu, Yikun Xian, Shijie Geng, Yingqiang Ge, Yuting Wang, Xin Dong, Guang Wang and Gerard de Melo
paper | code

[AAAI’20] OOGAN: Disentangling GAN with One-Hot Sampling and Orthogonal Regularization
Bingchen Liu, Yizhe Zhu, Zuohui Fu, Gerard de Melo and Ahmed Elgammal
paper | code

[AAAI’20 DLG] Neural-Symbolic Reasoning over Knowledge Graph for Multi-Stage Explainable Recommendation
Yikun Xian, Zuohui Fu, Qiaoying Huang, Shan Muthukrishnan and Yongfeng Zhang
paper

[AAAI’20 KDF] Discrete Knowledge Graph Embedding based on Discrete Optimization
Yunqi Li, Shuyuan Xu, Zuohui Fu, Shuchang Liu, Bo Liu, Xu Chen and Yongfeng Zhang
paper

2019

[SIGIR’19] Reinforcement Knowledge Graph Reasoning for Explainable Recommendation
Yikun Xian*, Zuohui Fu*, Shan Muthukrishnan, Gerard de Melo and Yongfeng Zhang
paper | code

[ACL’19] Rhetorically Controlled Encoder-Decoder for Modern Chinese Poetry Generationn
Zhiqiang Liu, Zuohui Fu, Jie Cao, Gerard de Melo, Yik-Cheung Tam, Cheng Niu and Jie Zhou
paper | code

[WWW’19] Maximizing Marginal Utility per Dollar for Economic Recommendation
Yingqiang Ge, Shuyuan Xu, Shuchang Liu, Shijie Geng, Zuohui Fu and Yongfeng Zhang
paper

[AAAI’19 DSTC7] End-to-end Gated Self-attentive Memory Network for Dialog Response Selection
Shuo Sun, Yik-Cheung Tam, Jie Cao, Canxiang Yan, Zuohui Fu, Cheng Niu and Jie Zhou
paper

[IMWUT/UbiComp’19] sharedCharging: Data-Driven Shared Charging for Large-Scale Heterogeneous Electric Vehicle Fleets
Guang Wang, Wenzhong Li, Jun Zhang, Yingqiang Ge, Zuohui Fu, Fan Zhang, Yang Wang and Desheng Zhang
paper