Publications

(* represents equal contribution)

Preprints

COOKIE: A Dataset for Conversational Recommendation over Knowledge Graphs in E-commerce
Zuohui Fu, Yikun Xian, Yaxin Zhu, Yongfeng Zhang and Gerard de Melo
paper | website

Contrastive Visual-Linguistic Pretraining
Lei Shi, Kai Shuang, Shijie Geng, Peng Su, Zhengkai Jiang, Peng Gao, Zuohui Fu, Gerard de Melo and Sen Su
paper | code

Learning Post-Hoc Causal Explanations for Recommendation
Shuyuan Xu, Yunqi Li, Shuchang Liu, Zuohui Fu and Yongfeng Zhang
paper |

Character Matters: Video Story Understanding with Character-Aware Relations
Shijie Geng, Ji Zhang, Zuohui Fu, Peng Gao, Hang Zhang and Gerard de Melo
paper |

E-BERT: A Phrase and Product Knowledge Enhanced Language Model for E-commerce
Denghui Zhang, Zixuan Yuan, Yanchi Liu, Zuohui Fu, Fuzhen Zhuang, Pengyang Wang, Haifeng Chen and Hui Xiong
paper |

Tutorials

[RecSys’20] Tutorial on Conversational Recommender Systems
Zuohui Fu, Yikun Xian, Yongfeng Zhang and Yi Zhang
website | slides | video | PDF

2020

[EMNLP’20 W-NUT] Enhanced Sentence Alignment Network for Efficient Short Text Matching
Zhe Hu, Zuohui Fu, Cheng Peng, Weiwei Wang
paper

[CIKM’20] CAFE: Coarse-to-Fine Knowledge Graph Reasoning for E-Commerce Recommendation
Yikun Xian, Zuohui Fu, Handong Zhao, Yingqiang Ge, Xu Chen, Qiaoying Huang, Shijie Geng, Zhou Qin, Gerard de Melo, S. Muthukrishnan and Yongfeng Zhang
paper | code

[SIGIR’20] Fairness-Aware Explainable Recommendation over Knowledge Graphs
Zuohui Fu*, Yikun Xian*, Ruoyuan Gao, Jieyu Zhao, Qiaoying Huang, Yingqiang Ge, Shuyuan Xu, Shijie Geng, Chirag Shah, Yongfeng Zhang and Gerard de Melo
paper | code

[SIGIR’20] Learning Personalized Risk Preferences for Recommendation
Yingqiang Ge, Shuyuan Xu, Shuchang Liu, Zuohui Fu, Fei Sun and Yongfeng Zhang
paper | code

[SIGIR’20] Leveraging Adversarial Training in Self-Learning for Cross-Lingual Text Classification
Xin Dong, Yaxin Zhu, Yupeng Zhang, Zuohui Fu, Dongkuan Xu, Sen Yang and Gerard de Melo
paper | code

[IJCAI’20] HID: Hierarchical Multiscale Representation Learning for Information Diffusion
Honglu Zhou, Shuyuan Xu, Zuohui Fu, Gerard de Melo, Yongfeng Zhang and Mubbasir Kapadia
paper | code

[AAAI’20] ABSent: Cross-Lingual Sentence Representation Mapping with Bidirectional GANs
Zuohui Fu, Yikun Xian, Shijie Geng, Yingqiang Ge, Yuting Wang, Xin Dong, Guang Wang and Gerard de Melo
paper | code

[AAAI’20] OOGAN: Disentangling GAN with One-Hot Sampling and Orthogonal Regularization
Bingchen Liu, Yizhe Zhu, Zuohui Fu, Gerard de Melo and Ahmed Elgammal
paper | code

[AAAI’20 DLG] Neural-Symbolic Reasoning over Knowledge Graph for Multi-Stage Explainable Recommendation
Yikun Xian, Zuohui Fu, Qiaoying Huang, Shan Muthukrishnan and Yongfeng Zhang
paper

[AAAI’20 KDF] Discrete Knowledge Graph Embedding based on Discrete Optimization
Yunqi Li, Shuyuan Xu, Zuohui Fu, Shuchang Liu, Bo Liu, Xu Chen and Yongfeng Zhang
paper

2019

[SIGIR’19] Reinforcement Knowledge Graph Reasoning for Explainable Recommendation
Yikun Xian*, Zuohui Fu*, Shan Muthukrishnan, Gerard de Melo and Yongfeng Zhang
paper | code

[ACL’19] Rhetorically Controlled Encoder-Decoder for Modern Chinese Poetry Generationn
Zhiqiang Liu, Zuohui Fu, Jie Cao, Gerard de Melo, Yik-Cheung Tam, Cheng Niu and Jie Zhou
paper | code

[WWW’19] Maximizing Marginal Utility per Dollar for Economic Recommendation
Yingqiang Ge, Shuyuan Xu, Shuchang Liu, Shijie Geng, Zuohui Fu and Yongfeng Zhang
paper

[AAAI’19 DSTC7] End-to-end Gated Self-attentive Memory Network for Dialog Response Selection
Shuo Sun, Yik-Cheung Tam, Jie Cao, Canxiang Yan, Zuohui Fu, Cheng Niu and Jie Zhou
paper

[IMWUT/UbiComp’19] sharedCharging: Data-Driven Shared Charging for Large-Scale Heterogeneous Electric Vehicle Fleets
Guang Wang, Wenzhong Li, Jun Zhang, Yingqiang Ge, Zuohui Fu, Fan Zhang, Yang Wang and Desheng Zhang
paper